Najnovšie zľavy

Obchodné podmienky

 Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Triple centrum, s.r.o.
Ulica a číslo: Moldavská cesta 32 
Mesto a PSČ: Košice 040 11
Štát: SR 
IČ: 46484663 
DIČ: 2820006442

Zodpovedná osoba a kontakt

Pracovná doba: PO-Pia 8.00 – 18.00

                       So-Ne  10.00 – 14.00

1.Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej v internetovom obchode predávajúceho.
1.2 Tieto VOP sú vypracované v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ale nielen ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov), zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
1.3. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení VOP nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená, právny vzťah zmluvných strán sa riadi týmito VOP.
1.4. Súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
2) Základné pojmy
2.1. Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar a uzaviera kúpnu zmluvu s predávajúcim musí mať
2.2. Spotrebiteľ je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
2.3. Spotrebiteľskou zmluvou je zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.
2.4. Podnikateľ je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).
2.5. Zmluvná strana je kupujúci alebo predávajúci.
2.6. Zmluva uzavretá na diaľku je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
2.7. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru, teda aj zmluva uzavretá na diaľku.
2.8. Tovar sú všetky produkty a služby uvedené v katalógu predávajúceho "cenník" na webovom sídle internetového obchodu.
3) Uzavretie kúpnej zmluvy
3.1. Ponuka tovaru je tovar alebo služby ponúkané v katalógu na webovom sídle internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky  hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
3.2. Kupujúci môže objednať tovar alebo službu prostredníctvom webového sídla alebo osobne na prevádzke v otváracích hodinách. Kupujúci pri objednaní tovaru prostredníctvom webového sídla postupuje kupujúci nasledovne:
Kupujúci si vyberie tovar alebo službu na základe aktuálnej ponuky a potvrdí výber kliknutím na ikonu „do košíka“. Po výbere druhu tovaru, veľkosti, farby a počtu kusov zvoleného tovaru sa kupujúci kliknutím na „zobraziť obsah košíka“ dostane na Nákupný košík. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa môže kupujúci zaregistrovať, kde kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje, t.j. svoje meno, priezvisko, presnú adresu, názov, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Po registrácii, resp. prihlásení si kupujúci zvolí spôsob platby a dodaciu adresu. Kliknutím na „pokračovať k potvrdeniu objednávky“ sa kupujúcemu zobrazí rekapitulácia objednávky.  Kupujúci záväzne odošle objednávku kliknutím na „záväzne potvrdiť objednávku“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.
3.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s obsahom VOP, ako aj ich súčastí, t.j. Reklamačným poriadkom a Zásadami o ochrane osobných údajov a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci, podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s VOP. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
3.4. Kupujúci je povinný pri registrácii a v objednávke uviesť pravdivé a úplné údaje, za čo zodpovedá v plnom rozsahu. Predávajúci nemá zodpovednosť za obsah objednávky a akékoľvek údaje v nej uvedené a/alebo údaje uvedené pri registrácii a nezodpovedá za škodu ani omeškanie, ktoré kupujúcemu vznikne v prípade uvedenia nesprávnych a/alebo neúplných údajov. Predávajúci zároveň nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu stratou prístupového hesla (v prípade registrácie), ani sprístupnením údajov (uvedených v objednávke, potvrdení prijatia objednávky, pri registrácii, resp. akejkoľvek komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim) tretím osobám.
3.5. Kúpna zmluva  medzi predávajúcim a spotrebiteľom je uzavretá potvrdením prijatia objednávky tovaru alebo služby s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa v systéme predávajúcim. Predávajúci následne odošle potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy elektronickou správou na e-e-mailovú adresu spotrebiteľa uvedenú pri vytvorení objednávky. V potvrdení objednávky predávajúci uvedie: .....
3.6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a podnikateľom je uzavretá doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci odošle podnikateľovi na elektronickú adresu uvedenú podnikateľom pri vytvorení objednávky. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim, ktorý je podnikateľom uzavrieť kúpnu zmluvu.
3.7. Kupujúci je povinný skontrolovať doručené potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, resp. prijatie objednávky. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky a potvrdenia zo strany predávajúceho, je kupujúci bezodkladne povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu predávajúceho.
3.8. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho doručiť kupujúcemu tovar na ním určené miesto a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
3.9. Uzavretá kúpna zmluva je pre zmluvné strany záväzná a možno ju meniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. Uzavreté kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám.
3.10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
3.11. Kúpna zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to doby vyporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich, resp. do ukončenia zmluvy spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo vyplývajúcim zo zákona.
3.12. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.
3.13. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú pri registrácii alebo uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

3.14. Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom v prípade akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa objednávky alebo kúpnej zmluvy.

4) Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Povinnosťami predávajúceho sú najmä:
- dodať kupujúcemu objednaný tovar riadne a včas, v zodpovedajúcom obale
- dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
- poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku,

4.2 Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim riadne a včas.

4.3. Povinnosťami kupujúceho sú najmä:
- prevziať tovar v mieste určenia riadne a včas,
-zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
-potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.4. Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v množstve, kvalite a lehote dohodnutých zmluvnými stranami.

5) Kúpnacena

5.1. Ceny jednotlivých druhov tovaru alebo služieb sú uvedené v katalógu tovaru internetového obchodu vždy vedľa tovaru alebo služby. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní. Kupujúci berie na vedomie, že ceny uvádzané pri jednotlivých druhoch tovaru sú uvádzané bez nákladov na dodanie tovaru. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru (ďalej aj „kúpna cena“). Kúpnu cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

5.2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne upraviť ceny tovaru uvedené na webovom sídle internetového obchodu. Ceny sú platné vždy od zverejnenia na webovom sídle internetového obchodu.

5.4. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k tovaru pri dodanaí, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

5.5. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru v čase odoslania objednávky predávajúcemu a kúpnou cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu.

6) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "Triple centrum, s.r.o." a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Triple centrum, s.r.o.".

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "3ple@3plecentrum.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

7) Prijatie a vybavenie registrácie, kúpna zmluva

Registrácia kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: počet miest pre registráciu je už plný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena registrácie. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky/registrácie prijaté týmto obchodom sú záväzné. Registráciu je možné zrušiť do 12 hodín formou e-mailu. O prijatí registrácie ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

Storno objednávky/registrácie
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od registrácie. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky/registrácie, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

9) Spôsoby úhrady

platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 
platobná karta

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

11) Reklamačný poriadok

Služby, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše "nonstopzlavy"

Obchodné podmienky sú platné od 1.6.2019 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Košík

Košík


Váš košík je prázdny!